หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > สอบปฎิบัติและสัมภาษณ์
สอบปฎิบัติและสัมภาษณ์

admin fad
27 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 63

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

(การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ Portfolio รอบ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์)

ติดต่อสอบถามการสอบครั้งต่อไปได้ที่ www.reg.ssru.ac.th