หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOX
ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOX

admin fad
27 ม.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62

ภาพผลงาน KNACK12 X EQUINOX

แฟชั่นโชว์เป็นผลงานการออกแบบเสื้ผ้า ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้น ปีที่ 4

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

จัดแสดงที่ Show Destination Center ( Show DC ) ขอบคุณภาพ : http://thaicatwalk.com