อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย


อาจารย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย                                                                 
                  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก(กำลังศึกษา สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยบูรพา)
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นฤมิตศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email : chanoknart.ma@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/chanoknart_ma/
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2160-1388-94


อาจารย์สุวิธธ์  สาดสังข์
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปะการออกแบบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Email : suwit.sa@ssru.ac.th
  website http://www.elfar.ssru.ac.th/suwit_sa/
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เตชิต  เฉยพ่วง
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาเอก(กำลังศึกษา สาขานาฏยศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  นฤมิตศิลป์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  Email : taechit.ch@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/taechit_ch/
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์สิรัชชา  สำลีทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ออกแบบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  Email :  siracha.sa@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/siracha_sa/
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94


อาจารย์จรรจิรา  โมน่า
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
                                                            
ประวัติการศึกษา   
  ปริญญาโท
:
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ศิลปศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  Email : junjira.mo@ssru.ac.th
  website  http://www.elfar.ssru.ac.th/junjira_mo/ 
  ติดต่อ : ชั้น M อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
  หมายเลขโทรศัพท์ : 
0-2160-1388-94