หน้าหลัก > ประกาศ > ขอแสดงความยินดี > ขอแสดงความยินดี กับบุคลากร สาย วิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตร์จารย์”
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากร สาย วิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตร์จารย์”

admin fad
2018-11-16 22:55:44

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากร สาย วิชาการ 2 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่ง 

“ผู้ช่วยศาสตร์จารย์”


คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรทั้ง 2 ท่าน

ที่ได้รับตำแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้นผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

ได้แก่ อาจารย์ชนกนาถ  มะยูโซ๊ะ  เป็น ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ชนกนาถ  มะยูโซ๊ะ

หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

และ อาจารย์เตชิต  เฉยพ่วง เป็น ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อาจารย์เตชิต  เฉยพ่วง


พวกเราขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง